Slider
>> <
ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                     ข่าวสาร เทศบาลตำบลส้มป่อย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ และกำจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ และกำจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน
ขอความอนุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลส้มป่อย  ดำเนินการตัดกิ่งไม้  ต้นไม้ และกำจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านของท่าน  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  น่...

ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย เข้าช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2562

ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย เข้าช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลส้มป่อย   อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อยทุกท่านแข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย...

ขอเปิดเผยสำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคลภายนอก และบริษัทห้างร้าน) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล) เข้าตอบแบบสอบถามประเมินตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของ อปท. ปี 2561

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคลภายนอก และบริษัทห้างร้าน) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล) เข้าตอบแบบสอบถามประเมินตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของ อปท. ปี 2561
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคลภายนอก และบริษัทห้างร้าน) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลทุกท่าน) เข้าตอบแบบสอบถามตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ ของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 28 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว146220/05/256520/05/2565
2โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว143419/05/256520/05/2565
3การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว144920/05/256520/05/2565
4แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.มท 0803.3/ว146020/05/256520/05/2565
5ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน
กม.มท 0804.6/ว142618/05/256520/05/2565

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP