การประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมแดงอำเภอราษีไศล และกลุ่มภาคีเครือข่ายหอมแดงตำบลส้มป่อย

19 ธ.ค. 2021 14:30:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 480

                      วันที่  19  ธันวาคม  2564  เวลา 09.30 น.  เทศบาลตำบลส้มป่อย  นำโดยนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้มีการประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมแดงอำเภอราษีไศล และกลุ่มภาคีเครือข่ายหอมแดงตำบลส้มป่อย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับทราบปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำ  หาแนวทางแก้ปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำ  พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวจะส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงมากขึ้น  เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางในระหว่างการดำเนินการโดยที่ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมและเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุง  แก้ไขปัญหาราคาหอมแดงให้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP