ประวัติและตราสัญลักษณ์

ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.พ. 2022 03:13:25 1,365

 

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลส้มป่อย

           

            ตำบลส้มป่อยได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลว 30 มกราคม 2539) มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน 14 หมู่บ้าน และได้ทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2540 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 45 คน โดยแยกเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 30 คน และโดยตำแหน่ง 15 คน มีนายสนอง นนทะวงษ์ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยใช้อาคารของสภาตำบลส้มป่อย เป็นที่ทำการชั่วคราว และต่อมาได้มีการก่อสร้างเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยขึ้นใหม่ มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 17 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งหมด 34 คน ฝ่ายบริหาร 4 คน 

          ปัจจุบันได้มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยเป็นเทศบาลตำบลส้มป่อย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  2 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่   6 กันยายน  2556 (อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลส้มป่อย

 

ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP