อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

ปรับปรุงล่าสุด 8 มี.ค. 2022 10:01:43 1,072

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

               กองช่างเทศบาลตำบลส้มป่อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูล  ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง   การควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล   และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์  อะไหล่   น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
- งานธุรการ  รับ-ส่งหนังสือของกอง
- งานสาธารณูปโภค   (อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า)
- งานไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าการเกษตร
- งานประปา,โรงผลิตน้ำดื่มสะอาด, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
- งานวิศวกรรมและผังเมือง
- งานผังเมือง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP