เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตลงแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖๐-๐๓ จากทางหลวง ๒๐๘๖ ไปในเขตบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒,๑๕,๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตลงแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖๐-๐๓ จากทางหลวง ๒๐๘๖ ไปในเขตบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒,๑๕,๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 เม.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 22

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP