อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

ปรับปรุงล่าสุด 8 มี.ค. 2022 09:57:39 845

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

 

 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบล มีหน้าที่ ดังนี้

          1. บริหารงานของเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

          2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาเทศบาล

          3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภาเทศบาล ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP