ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโก หมู่ที่ ๓ ไปบ้านบึงหมอก หมู่ที่ ๘ วงเงินงบประมาณ 4,217,000 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโก หมู่ที่ ๓ ไปบ้านบึงหมอก หมู่ที่ ๘ วงเงินงบประมาณ 4,217,000 บาท

25 ม.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 32

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP