วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.พ. 2022 03:10:51 992

วิสัยทัศน์ของสำนักเทศบาลตำบลส้มป่อย

 

“พัฒนาทุกด้าน อย่างเต็มศักยภาพ แบบบูรณาการ เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน”

ภายใต้นโยบาย “สร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ปรับปรุง และพัฒนา”  นโยบายของนายกที่แถลงต่อสภา

 

พันธกิจ

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเศรษฐกิจ

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP