การนับถือศาสนา/สัญชาติ

ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.พ. 2022 03:55:17 790

การนับถือศาสนา/สัญชาติ

 

ด้านศาสนาวัฒนธรรม
ตำบลส้มป่อย ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด ตั้งกระจายเกือบทุกหมู่บ้าน เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมการทำบุญ   มีวัด/สำนักสงฆ์  จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

 1. วัดโนนศิลป์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4
 2. วัดบ้านโง้ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6
 3. สำนักสงฆ์พุทธบาท สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7
 4. วัดบึงหมอก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9
 5. วัดท่าสว่างอารมณ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10
 6. วัดส้มป่อยใหญ่ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11
 7. วัดบ้านโก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 13
 8. วัดส้มป่อยน้อย สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 15

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP