ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖๐-๐๑ จากทางหลวง ๒๐๘๖ ถึงฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ บ้านท่า หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖๐-๐๑ จากทางหลวง ๒๐๘๖ ถึงฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ บ้านท่า หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 เม.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 26

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP