กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

28 มี.ค. 2022 10:45:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 815

                    วันที่ 28 มีนาคม  2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลส้มป่อย  โดย นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน  เข้าแถวเคารพธงชาติ  และปฎิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย พร้อมทั้งแสดงร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP