ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย

สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33160
โทร: 045-826570
โทรสาร: 045-826569
E-Mail: [email protected]
นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย โทร.096-2546859
นายบุญเรือง กองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย โทร.094-6252362
นายรังสรรค์ ธรรมบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย โทร.080-7285556
นายสมพงษ์ พรหมจรรย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย โทร.089-6280814
นายชวน โพธิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล โทร.081-0675731

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP