อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 8 มี.ค. 2022 09:59:13 800

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

 

สมาชิกเทศบาลตำบล มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP