ข้อมูลสภาพทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.พ. 2022 03:28:17 2,515

 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย

 

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลส้มป่อย 1 ใน 13 ตำบลในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจาก อำเภอราษีไศล ประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 30 กิโลเมตร

เนื้อที่ 

สภาพภูมิประเทศของตำบลส้มป่อย โดยทั่วไปเป็นทุ่งนา สลับกับป่าเล็กน้อย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ และบางพื้นที่ก็ขุดสระเพื่อทำการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ทำนาปลูกข้าว

ภูมิประเทศ

ทิศเหนือ  จรด ตำบลไผ่
ทิศใต้  จรด แม่น้ำมูล เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จรด ตำบลเมืองแคน
ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองหมี 

 

 

 

 

ภูมิอากาศ

ฤดูฝน   ระหว่าง    เดือนพฤษภาคม   –  ตุลาคม
ฤดูหนาว  ระหว่าง    เดือนพฤศจิกายน  –   กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน  ระหว่าง    เดือนมีนาคม  –  เมษายน

 

 

 

จำนวนหมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
1   บ้านส้มป่อย   นายประจวบ   แสงใส
2   บ้านส้มป่อย   นายสุวัฒน์   ธรรมวิเศษ
3   บ้านโก   นายวีระชัย   บ่อทอง
4   บ้านโนนศิลป์   นางสุรีรัตน์   ธรรมบุตร
5   บ้านดอนตุ่น   นายเสาวพงษ์   มูลศิริ
6   บ้านโง้ง   นายธวัชชัย   ไพฑูรย์
7   บ้านเปือย   นายสมบัติ     โพธิ์งาม
8   บ้านบึงหมอก   นายบุญเพ็ง   ศรีนวล  (กำนันตำบลส้มป่อย)
9   บ้านบึงหมอก   นายสำราญ พิลารัตน์
10   บ้านท่า   นายสัมฤทธิ์   อรรคบุตร
11   บ้านส้มป่อย   นายอิศรา   ราษฎร์เจริญ
12   บ้านโกแดง   นายเอกชัย   อินทร์ทองสุข
13   บ้านโก   นายพงษ์ศักดิ์   แสงใส
14   บ้านแก้ง   นายประภวิษณุ์   โพธิวัฒน์
15   บ้านส้มป่อย   นายพิชัย   บุญอินทร์
16   บ้านบึงหมอก   นายสุพิชย์   บุญมานัส
17   บ้านส้มป่อย   นายแสงอาทิตย์   สุตะพันธ์

 

ประชากร  
       ประชากรทั้งสิ้น 6,978 คน แยกเป็นชาย 3,532 คน หญิง 3,435 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,667 ครัวเรือน

ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่ จำนวนครัวเรือนที่สำรวจได้ จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
  บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 1

87

183

187

370

  บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 2

126

287

209

496

  บ้านโก

หมู่ที่ 3

134

287

314

601

  บ้านโนนศิลป์

หมู่ที่ 4

102

220

205

425

  บ้านดอนตุ่น

หมู่ที่ 5

69

122

133

255

  บ้านโง้ง

หมู่ที่ 6

80

169

189

358

  บ้านเปือย

หมู่ที่ 7

35

73

69

142

  บ้านบึงหมอก

หมู่ที่ 8

138

304

233

537

  บ้านบึงหมอก

หมู่ที่ 9

85

170

149

319

  บ้านท่า

หมู่ที่ 10

106

214

192

406

  บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 11

127

244

268

512

  บ้านโก

หมู่ที่ 12

85

229

227

456

  บ้านโก

หมู่ที่ 13

157

334

316

650

  บ้านแก้ง

หมู่ที่ 14

24

48

62

110

  บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 15

96

186

218

404

  บ้านบึงหมอก

หมู่ที่ 16

103

211

217

428

  บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 17

115

255

254

509

  รวม   1,667 3,536 3,442 6,978
 ทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ(ตรวจสอบเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557)
 

ด้านเศรษฐกิจ 

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกหอมแดง พริก เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละของอาชีพต่อครัวเรือนทั้งหมดดังนี้

        1. เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 
        2. ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 7 
        3. รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10 
        4. รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 23

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

        1. ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 7 แห่ง
        2. น้ำมันแบบหลอดมือหมุน 11 แห่ง
        3. โรงสี 25 แห่ง
        4. โรงน้ำแข็ง 1 แห่ง
        5. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 40 แห่ง
        6. ร้านตัดผมชาย หญิง 4 แห่ง
        7. โรงผลิตน้ำแข็ง 1 แห่ง
        8. ฟาร์มเลี้ยงไก่ 1 แห่ง
        9. โรงอัดหน่อไม้ 1 แห่ง

การตลาดและแหล่งเงินทุน

การตลาด

ผลผลิตทางด้านการเกษตร เกษตรกรจะนำสินค้าไปจำหน่ายในแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
        1. หอมแดง
                - นำไปขายเอง ร้อยละ 8 ของครัวเรือน
                - มีพ่อค้ามารับซื้อ ร้อยละ 92 ของครัวเรือน
         2. ข้าว
                - นำไปขายเอง ร้อยละ 92 ของครัวเรือน
                - มีพ่อค้ามารับซื้อ ร้อยละ 8 ของครัวเรือน

แหล่งเงินทุน
    1. ใช้ทุนตนเอง ร้อยละ 17 ของครัวเรือนเกษตรกร
    2. กู้ ธกส. ร้อยละ 72 ของครัวเรือนเกษตรกร
    3. กู้สหกรณ์ ร้อยละ 9 ของครัวเรือนเกษตรกร
    4. กู้ธนาคารอื่น ร้อยละ 1 ของครัวเรือนเกษตรกร
    5. กู้เอกชน หรือพ่อค้า ร้อยละ 1 ของครัวเรือนเกษตรกร

กองทุน

    1. กองทุนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
    2. กองทุนร้านค้าประจำหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
    3. กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 17 หมู่บ้าน
    4. กองทุนเสริมชีวิตบ้านบึงหมอก 1 กองทุน
    5. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลส้มป่อย 1 กองทุน

ด้านการศึกษา

       1. การจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาในระบบ
       2. โรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
       3. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ 
             (1) โรงเรียนบ้านส้มป่อย ( ส้มป่อยวิทยาเสริม )
             (2) โรงเรียนบ้านโก
             (3) โรงเรียนบ้านบึงหมอก - ท่า 
       4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
             (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหมอก
             (2) ศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.ส้มป่อย     
       5. ศูนย์อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 17 แห่ง

ด้านการสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยและพื้นที่ใกล้เคียง

ด้านการคมนาคม

   1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 76 เส้น 
   2. ถนนลูกรัง จำนวน 5 เส้น
   3. ถนนคันดิน จำนวน 5 เส้น 
   4. ถนนลาดยาง จำนวน 1 เส้น 
   5. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

ด้านแหล่งน้ำ

   1. แม่น้ำมูล 1 สาย 
   2. ลำห้วย 2 สาย 
   3. คลองส่งน้ำ 2 แห่ง 
   4. ฝาย 1 แห่ง 
   5. ประปาบาดาล 6 แห่ง 
   6. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 2 แห่ง

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP