กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต

22 เม.ย. 2022 14:41:02 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 477

                          วันที่ 22  เมษายน  2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลส้มป่อย  โดย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย พร้อมทั้งแสดงร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP