อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

ปรับปรุงล่าสุด 8 มี.ค. 2022 10:01:02 1,013

 

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

 

         กองคลังเทศบาลตำบลส้มป่อย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ การจ่าย การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินเและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี
งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่่วนราชการภายใน ดังนี้
- งานธุรการ  รับ-ส่งหนังสือของกอง
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
   (1) ภาษีบำรุงท้องที่ 
   (2) ภาษีป้าย
   (3) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   (4) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (5) ค่าจัดเก็บขยะ
   (6) ค่าน้ำประปา
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP