ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล
8 ธ.ค. 2022 15:06:03 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 112
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และชุมชนในเขตบริการ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อจัด...
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565
14 ก.ย. 2022 14:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 122
  เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน และประชาชนตำบลส้มป่อย สมัครเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน WWW.Sdnthailan...
การเข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
22 มิ.ย. 2022 14:05:24 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 214
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  ได้เข้าร่วมเป...
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 มิ.ย. 2022 08:49:43 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 243
 วันที่ 17 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ สระหลวงบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 17  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระรา...
โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 มิ.ย. 2022 13:23:20 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 185
วันที่ 16 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ สระหลวงบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 17  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ....
สำรวจถนนเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
8 มิ.ย. 2022 13:51:43 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 168
เทศบาลตำบลส้มป่อย นำโดยนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส้มป่อย และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลส้มป่อย ออกสำรวจถนนภายในตำบลส้มป่อย เพื่อด...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมีลมกรรโชกแรง
28 มี.ค. 2022 10:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 149
วันที่ 28  มีนาคม  2565  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมี...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP