ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมีลมกรรโชกแรง
28 มี.ค. 2022 10:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 30
วันที่ 28  มีนาคม  2565  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมี...
ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564
17 พ.ค. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 40
ขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย  ตอบแบบวัดการรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  ประจำปี  ๒๕๖๔   https://itas.nacc....
ขอเชิญผู้มีส่วนได้สวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564
17 พ.ค. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 32
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี  2564   https://itas.nacc.go.th/go/eit/lkxgq0
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP