Slider
>> <
ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                     ข่าวสาร เทศบาลตำบลส้มป่อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลส้มป่อย

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.ส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เวลา รับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลส้มป่อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหมอก

การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564

ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564
ขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย  ตอบแบบวัดการรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  ประจำปี  ๒๕๖๔   https://itas.nacc....

ขอเชิญผู้มีส่วนได้สวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้มีส่วนได้สวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี  2564   https://itas.nacc.go.th/go/eit/lkxgq0
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 28 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว146220/05/256520/05/2565
2โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว143419/05/256520/05/2565
3การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว144920/05/256520/05/2565
4แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.มท 0803.3/ว146020/05/256520/05/2565
5ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน
กม.มท 0804.6/ว142618/05/256520/05/2565

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP