โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 มิ.ย. 2022 13:23:20 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 13 ปลูกหญ้าแฝก

วันที่ 16 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ สระหลวงบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 17  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายอนันต์  ขาวจัตุรัส ปลัดเทศบาลตำบลส้มป่อย กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม  เพื่อป้องกันบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการพังทลายของดินได้สูง  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลส้มป่อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP