โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 มิ.ย. 2022 08:49:43 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 28

 วันที่ 17 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ สระหลวงบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 17  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายอนันต์  ขาวจัตุรัส ปลัดเทศบาลตำบลส้มป่อย กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ  พระบรมราชินี  เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับชุมชนต่อไป  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและขยายแหล่งพันธุกรรมพันธุ์ไม้ต่างๆ ในที่สาธารณะอื่นๆในเขตตำบลแต้ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลส้มป่อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP