การเข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

22 มิ.ย. 2022 14:05:24 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 173

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER  ONE   ระดับประเทศ  ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER  ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP