Slider
>> <
ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                     ข่าวสาร เทศบาลตำบลส้มป่อย

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมีลมกรรโชกแรง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมีลมกรรโชกแรง
วันที่ 28  มีนาคม  2565  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมี...

ประกาศเทศบาลตำบลส้มป่อย เรื่องการรับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลส้มป่อย ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเทศบาลตำบลส้มป่อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลส้มป่อย

ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 32 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)
[เอกสาร]
กยผ.มท 0815.3/ว139317/05/256517/05/2565
2ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]
กศ.มท 0816.4/ว139517/05/256517/05/2565
3การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.มท 0816.5/ว139117/05/256517/05/2565
4เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)
[เอกสาร word]
กศ.มท 0816.3/ว139017/05/256517/05/2565
5ขอความอนุเคราะห์ส่งประเด็นคำถาม-คำตอบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบช่วยตอบข้อความตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat bot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chat bot)
[เอกสาร word]
ศส.มท 0806.2/ว2117/05/256517/05/2565

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP