Slider
>> <
ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                     ข่าวสาร เทศบาลตำบลส้มป่อย

ความรู้ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ (โรคพิษสุนัขบ้า)

วิธีป้องกันโรคปาก เท้า มือ เปื่อย

ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีิวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีิวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่ เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการสนับสนุนภาร...

ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลส้มป่อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมโครงการ Bike For Dad "ปั่นเพื่อพ่อ"

ขอเชิญร่วมโครงการ Bike For Dad "ปั่นเพื่อพ่อ"
ด้วยเทศบาลตำบลส้มป่อย  ได้กำหนดจัดโครงการ  Bike  For  Dad "ปั่นเพื่อพ่อ"  ในวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ดังน...

การจัดเก็บภาษี ประจำปี

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 32 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
สน.บถ.-23/05/256523/05/2565
2ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก"
[เอกสารไฟล์ word]
กศ.มท 0816.5/ว147320/05/256523/05/2565
3ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
สน.บถ.มท 0809.4/ว148723/05/256523/05/2565
4แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายชื่อ]
สน.บถ.มท 0809.4/ว148823/05/256523/05/2565
5การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว146220/05/256520/05/2565

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP