Slider
> <
ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                     ข่าวสาร เทศบาลตำบลส้มป่อย

 

แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ ของเทศบาลตำบลส้มป่อย

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ 2566 "ส้มป่อย แชมเปี้ยน คัพ 2023 ครั้งที่ 1"

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล

โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และชุมชนในเขตบริการ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อจัด...

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565
  เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน และประชาชนตำบลส้มป่อย สมัครเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน WWW.Sdnthailan...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 164 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 36 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
36แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[เอกสาร word]
สน.คท.มท 0808.3/ว118517/03/256617/03/2566
37ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
[เอกสาร word]
กสธ.มท 0819.3/ว117817/03/256617/03/2566
38ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566
[เอกสาร word]
กพส.มท 0810.4/ว113916/03/256616/03/2566
39การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
สน.คท.มท 0808.2/3693-376816/03/256616/03/2566
40หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
สน.คท.มท 0808.2/ว114516/03/256616/03/2566

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP