โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล

8 ธ.ค. 2022 15:06:03 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 304

โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และชุมชนในเขตบริการ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสร้าง อาคารโดมอนุสรณ์ 100 ปี สป.ว.

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP