โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกงาน TO BE NUMBER  ONE

โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกงาน TO BE NUMBER  ONE

22 มิ.ย. 2022 14:10:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 5

ณ ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชมรม TO BE NUMBER  ONE  บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลส้มป่อย  ได้อำนวยความสะดวกการสัญจร ได้เข้าร่วมงาน TO BE NUMBER  ONE  ระดับประเทศ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER  ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP