เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดอบรมตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

6 ธ.ค. 2022 11:32:07 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 65

เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดอบรมตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  โดยมีนายท่านนายอำเภอราษีไศล มาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ในการอบรมในครั้งนี้มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย ร่วมอบรมในครังนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดกาซคาร์บอนไดออกไซ ที่ส่งผลกระทบทำให้โลกร้อน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP