การประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ และแจ้งประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่น จริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น

27 เม.ย. 2022 16:18:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 186

          วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลส้มป่อย ได้เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ 

          เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลส้มป่อย  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ของเทศบาลตำบลส้มป่อย  ทั้งนี้ได้มีการแจ้งประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่น  แจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลส้มป่อย ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP